Ogłoszenia zapytania ofertowe

 

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) na lata 2014-2020 III Oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne (POIR.03.02.02-00-0779/16 „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji stolarki PVC pionowej i dachowej”), ogłaszamy konkursy ofert na dostawę / realizację zadań:

Zakup (i instalacja) linii do produkcji stolarki PVC

Okleiniarka

Reaktor do pianowania

Ciągnik

Przyczepki do ciągnika

Wózek widłowy